สกรีน

สกรีน สียาง สีพลาสติซอล สีจม

งานสกรีน ลายแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บริษัท เสื้อรับน้อง เสื้อกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา เสื้อโฆษณาต่างๆ 

ผ้าชิ้น และเสื้อตัว